HANTERING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

På Hotel Esplanade behandlar vi Personuppgifter för användare, kunder och medlemmar som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Hotel Esplanade är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Denna Integritetspolicy gäller enbart för Hotel Esplanades kunder samt användare av Hotel Esplanades webbplats.

Hotel Esplanade använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Hotel Esplanades webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Hotel Esplanade  får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

ANVÄNDNING AV Hotel Esplanades  WEBBPLATS

Genom att använda Hotel Esplanades webbplats accepterar du att Hotel Esplanade aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Hotel Esplanade och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Hotel Esplanades webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Hotel Esplanade  lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Hotel Esplanade förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Hotel Esplanade kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter  och andra tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Hotel Esplanade. Hotel Esplanade  behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Hotel Esplanades underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Hotel Esplanade.

Hotel Esplanade kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Hotel Esplanade annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hotel Esplanade överför inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Hotel Esplanades avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna Integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Hotel Esplanade få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas  genom att du skickar e-post till patricia@hotelesplanade.se

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Hotel Esplanade samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Hotel Esplanade  använder Personuppgifter för att

  • administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
  • bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
  • kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
  • diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
  • analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
  • individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
  • analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
  • öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
  • marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Hotel Esplanade inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Hotel Esplanade på följande adress: patricia@hotelesplanade.se

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Hotel Esplanademed annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här.

INSAMLING AV DATA VID BOKNING VIA EN ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA)

När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, så som Boookings.com eller hotels.com (digital partner) lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till respektive hotell för att bekräfta att bokningen är gjord.

När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

UTSKICK AV INFORMATION

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi skickar också ut ett mail där vi tackar för besöket.

Inför och under vistelsen kan vi komma att skicka ut information via SMS till det mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. viktig information inför vistelsen eller under vistelsen.

LAGRINGSTIDER

Hotel Esplanade följer god sed i hotellbranschen.

Hotel Esplanade sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Hotel Esplanade gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Hotel Esplanade raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

TEKNISKA/ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGOFTER

Hotel Esplanade  vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Hotel Esplanade utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Hotel Esplanade arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna Hotel Esplanade.

För mer information ser Datainspektionens hemsida
https://www.datainspektionen.se/